Comunicat fond de lichidare

 • 08/01/2019 - 16:57

Stimati colegi,

In scopul uniformizarii practicii privind decontarea sumelor din Fondul de lichidare la nivel de UNPIR, va reamintim cateva aspecte de care este necesar sa tineti cont la inaintarea cererilor de decont la filiale:

Decontarea sumelor din Fondul de lichidare se face de catre filialele UNPIR avand ca baza legala "Procedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei" din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa (r6), respectiv art. 114 – 117 din actul normativ indicat.

Atentie!

Prevederile Statutului (r6) se aplica in cazul sentintelor/incheierilor pronuntate dupa data publicarii acestuia in Monitorul Oficial, Partea I, nr.461/07.06.2019.

Pentru sentintele/incheierile pronuntate anterior acestei date, se aplica prevederile Statutului (r5).

In vederea decontarii din Fondul de lichidare a cererilor depuse pentru procedurile deschise in baza Legii 85/2006 sau a Legii 85/2014, se vor prezenta urmatoarele documente:

 • Cererea de decontare (anexa 3.3)
 • Factura emisa de forma de organizare catre filiala UNPIR pentru onorariul incuviintat de instanta si pentru cheltuielile cu procedura efectuate in dosar
 • Sentinta de inchidere a procedurii insolventei in copie legalizata sau certificata conform cu originalul de catre instanta
 • Raportul de inchidere a procedurii, din care sa rezulte ca  procedura a fost inchisa ca urmare a inexistentei/insuficientei sumelor/bunurilor in averea debitoarei
 • Orice document din care sa rezulte ca debitoarea nu detine bunuri sau sume de bani in patrimoniu
 • Hotararea creditorului majoritar privind desemnarea practicianului in procedura, in baza ofertei sale financiare, conform art.19, alin.(2) sau (21) din Legea 85/2006 sau art.57, ali.(2) sau (3) din Legea 85/2014
 • Cheltuielile efectuate in procedura pe numele debitoarei, direct sau indirect, semnate conform cu originalul, insotite de borderourile postale.

In cazul desemnarii in procedura la cererea debitorului, suplimentar se vor solicita urmatoarele:

 • Declaratia pe proprie raspundere a practicianului in insolventa ca nu a incasat cval.cheltuielilor si a onorariului (anexa 3.2)
 • Informatii de la ONRC privind debitorii si asociatii
 • Demersuri pentru identificarea domiciliilor administratorilor/asociatilor sau dovada ca acestia au primit o corespondenta la adresa indicate
 • Raportul de inchidere a procedurii
 • Situatia finala de lichidare

 

In cazul solicitarilor de decontare a sumelor reprezentand onorarii si cheltuieli cu procedura in baza Legii 31/1999 sau a Legii 359/2004 se vor anexa suplimentar :

 • Raportul de inchidere a procedurii
 • Certificatul si rezolutia de radiere in original
 • Rezolutia de numire in copie conform cu originalul.

 

Pentru a ne putea incadra in prevederile statutare privind distributia sumelor din Fondul de lichidare, incepand cu luna ianuarie 2018 cererile de decont pentru luna in curs se depun pana pe data de 20 ale lunii. Toate cererile de decont depuse dupa acesta data se vor solutiona in luna urmatoare.

 

Anexa 1

Procedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţeişi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare"     

Art. 114. - (1) UNPIR va constitui, în baza art. 39 alin. (9) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, un subcont special în care vor fi virate sumele încasate de la bugetul Ministerului Justiţiei, prin Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.  

(2) UNPIR va utiliza un alt subcont special în care se va vira de filialele UNPIR procentul de 2% încasat de acestea de la practicienii în insolvenţă.  

(3) UNPIR va transmite către filialele sale suma reprezentând valoarea deconturilor centralizate urmând ca acestea din urmă să distribuie sumele cuvenite practicienilor în insolvenţă. 

 (4) Sumele existente în cele două subconturi speciale vor fi redistribuite de UNPIR filialelor sale în subconturile speciale deschise de acestea, în conformitate cu procedurile ce vor fi stabilite de Consiliul naţional de conducere. 

 (5) Toate comisioanele bancare pentru operaţiunile de redistribuire către filialele UNPIR se suportă din fondul de lichidare.  

Art. 115. - (1) Distribuirea către practicienii în insolvenţă de către filialele Uniunii a sumelor colectate în fondul de lichidare se va face pe baza următoarelor criterii:   a) cheltuieli de procedură pentru dosare deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sau cheltuieli de procedură pentru dosare deschise în baza Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ordinea cronologică a înregistrării documentelor la filială;   b) onorariile din hotărârea judecătorească pentru dosarele deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sau onorarii stabilite pentru procedura prevăzută de Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ordinea cronologică a înregistrării documentelor la filială. Având în vedere natura fondului de lichidare, constituit în condiţiile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea din acest fond se va face exclusiv în limita sumei prevăzute la art. 117 din statut, respectiv art. 38 alin. (5) teza finală din O.U.G.

    Stabilirea chiar şi de instanţă a unor sume superioare celor prevăzute în statut sau a celor aprobate de către Adunarea reprezentanţilorpermanenţi a UNPIR nu poate conduce la decontarea sau executarea silită de către beneficiar a unor sume superioare având în vedere prevederile art. 38 alin. (5) şi art. 51 din O.U.G."

 

(2) Ţinând cont de criteriile principale enunţate la alin. (1), Consiliul de conducere al filialei poate stabili criterii secundare de distribuire a sumelor, ţinând seama de situaţii speciale. 

 (3) În cazul în care un practician este numit de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau de persoana ori de persoanele desemnate din cadrul registrului într-un dosar în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiindu-i fixat un onorariu şi, ulterior, prin trecerea la procedura simplificată prevăzută de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, îi mai este stabilit un onorariu, fie aceluiaşi practician, fie altuia, eventual şi cheltuieli de procedură de către judecătorul-sindic, se va solicita un singur onorariu din fondul de lichidare de până la 4.000 lei, la care se adaugă cheltuielile făcute în procedură. În cazul finalizării dosarului de un alt practician decât cel desemnat iniţial, stabilirea remuneraţiei cuvenite fiecărui practician în cauză intră în competenţa consiliului de conducere al filialei UNPIR pe raza căreia îşi are sediul societatea debitoare. În acest caz, împărţirea poate fi făcută în baza regulilor stabilite de Adunarea generală a membrilor filialei sau, în lipsa acestora, de către Consiliul de conducere al filialei, în baza analizei deconturilor depuse de practicienii care au activat în dosar. Această plată se va efectua pentru deconturile înaintate în dosarul trecut în procedura simplificată prevăzută de legea privind procedura insolvenţei.  

(4) În situaţia în care un practician în insolvenţă a fost desemnat într-o procedură în baza art. 19 alin. (2) sau (21) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza ofertei sale financiare, iar ulterior se constată că în averea debitorului nu există disponibilităţi, acesta nu poate cere decontarea din fondul de lichidare, constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a unui onorariu mai mare decât cel pe baza căruia a fost desemnat.

   (5) În toate situaţiile, într-un dosar închis fără să fi existat bunuri, unde costurile procedurale se acoperă pe seama fondului de lichidare, se poate acorda o singură remuneraţie, care se va încadra în plafonul stabilit la alin. (3).  

(6) În situaţia desemnării unui practician în insolvenţă de către reprezentanţii unei asociaţii sau fundaţii pentru derularea procedurilor de insolvenţă, reprezentanţii acestora au obligaţia să avanseze cheltuielile de lichidare, inclusiv onorariul practicianului.  

(7) Nu sunt decontate din fondul de lichidare cheltuielile de procedură şi onorariul practicianului în insolvenţă pentru derularea procedurilor de lichidare a asociaţilorşifundaţiilor, în situaţia numirii acestora de către reprezentanţii respectivelor entităţi.  

Art. 116. - (1) Pentru decontarea din fondul de lichidare, filiala Uniunii solicită următoarele documente justificative:   a) sentinţa/încheierea/rezoluţia, în original sau copie conformă cu originalul, prin care judecătorul-sindic/judecătorul- delegat/directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana desemnată din cadrul registrului comerţului stabilesc/stabileşte onorariul de achitat, respectiv cheltuielile de procedură. În condiţiile în care cheltuielile de procedură nu sunt reglementate abinitio, atunci acestea se vor accepta spre decontare în conformitate cu prevederile art. 117 de mai jos;   b) orice document din care rezultă că debitoarea nu deţine bunuri sau sume de bani în patrimoniu sau că acestea sunt insuficiente şi a fost închisă procedura în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau art. 174 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare;   c) factură fiscală;   d) hotărârea creditorului majoritar privind desemnarea practicianului în insolvenţă în procedură în baza art. 19 alin. (2) sau (21) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza ofertei sale financiare.  

(2) În cazul în care, conform practicii locale, instanţele consideră că nu este necesară aprobarea pentru decontarea din fondul de lichidare, aceasta este de competenţa filialei UNPIR care va dispune aprobarea conform criteriilor stabilite de O.U.G. şi ale prezentului statut. 

 (3) Pentru decontarea din fondul de lichidare, în situaţia în care din sentinţă sau din încheiere nu rezultă în mod expres faptul că debitoarea deţine bunuri sau sume de bani în averea sa, filiala Uniunii poate solicita orice raport întocmit pe parcursul procedurii (de observaţie, administrare sau lichidare), bilanţul de la începutul lichidării, inventarul bunurilor societăţii debitoare, adeverinţă eliberată de serviciile de impozite şi taxe, eventual certificatul de radiere şi/sau orice alte documente justificative.  

(4) În situaţia avansării unor sume din fondul de lichidare, în cazul în care în sentinţă/încheiere nu se prevede în mod expres că suma urmează a fi returnată, solicitantul, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), va da şi o declaraţie pe propria răspundere prin care se obligă să restituie avansul, în termen de 10 zile lucrătoare de la valorificarea activului debitoarei.(ABROGAT)

(5) Decontarea cheltuielilor din fondul de lichidare, în condiţiile în care în averea debitoarei existau bunuri ce puteau fi valorificate sau sume de bani, constituie abatere, cu excepţia cazurilor când bunurile sau sumele de bani sunt insuficiente şi a fost cerută închiderea procedurii în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza art. 174 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare.  

(6) Obligaţia privind plata sumelor din fondul de lichidare către practicienii în insolvenţăaparţine filialei Uniunii pe raza căreia îşi are sediul debitoarea. 

 (7) Decontul final prevăzut de art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, se aprobă de către Consiliul de conducere al filialei UNPIR pe raza căreia se află sediul debitoarei.  

(8) Toate tipizatele privind operaţiunile pe fondul de lichidare se aprobă de CNC. 

 (9) Decontarea din fondul de lichidare pentru formele de organizare radiate se va face în conformitate cu procedurile de decont stabilite de Consiliul naţional de conducere. 

"Art. 1161. - Pentru avansarea unor sume din fondul de lichidare, filiala Uniunii pe raza căreia îşi are sediul debitoarea solicită următoarele documente:

    a) orice document din care rezultă că debitoarea nu deţine bunuri valorificabile în condiţiile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sau sume de bani în patrimoniu sau că acestea sunt insuficiente (inclusiv rapoarte lunare aprobate de judecătorul-sindic);

    b) hotărârea adunării creditorilor din care să rezulte că sunt de acord cu restituirea cu prioritate a sumelor avansate, în termen de 10 zile de la valorificarea activului debitoarei;

    c) cererea practicianului prin care se obligă pe propria răspundere să restituie avansul, în termen de 10 zile de la valorificarea activului debitoarei;

    d) factură fiscală."

 Art. 117. - (1) Plata onorariilor practicienilor în insolvenţă ce sunt achitate din fondul de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se va face, pe toată perioada desfăşurării procedurii, în ordinea vechimii, la următoarele tarife:   a) până la 5.000 lei, în baza hotărârii judecătoreşti pentru procedurile de insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţăînregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de până la 5.000 lei, exclusiv TVA.

    Indiferent de cuantumul onorariului din hotărârea judecătorească, din fondul de lichidare se va deconta doar onorariul în limita sumei de 5.000 lei, prevederile art. 38 alin. (5) şi art. 51 din O.U.G. sunt incidente

b) 1.000 lei, prevăzut la art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, pentru procedurile de lichidare derulate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţiişifundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţăînregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de 1.000 lei, exclusiv TVA;   c) în cazul procedurilor de insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, dar provenite din proceduri deschise în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, onorariul va fi de 1.000 lei dacă complexitatea procedurii rămâne la stadiul prezentat în raportul privind situaţia economică a societăţii întocmit în conformitate cu art. 260 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(ABROGAT)

  (2) Cheltuielile de procedură admise la plata din fondul de lichidare sunt;

"a) cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificări, convocări şi comunicări ale actelor aferente procedurii, inclusiv cheltuielile legate de traducerea documentelor debitoarei necesare unor operaţiuni din cadrul procedurii - conform documentelor justificative;

    b) cheltuielile de cazare şi deplasare impuse de necesitatea prezentării practicianului în insolvenţă la termenele de judecată fixate în litigii în care debitoarea este parte, în cazul acelor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată din afara localităţii unde se află tribunalul care judecă dosarul de insolvenţă. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justifică pe baza decontului de deplasare, la care sunt ataşate tichetele de transport sau bonul fiscal, în limita unui consum de combustibil de 10 l/100 km;

    c) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare în condiţiile art. 1161 necesare asigurării de către practicianul în insolvenţă a bunei desfăşurări a procedurii (cum ar fi, dar fără a se limita la: inventarierea bunurilor, asigurarea administrării societăţii debitoare şiţinereacontabilităţiisocietăţii debitoare în ipoteza în care administratorului special i-a fost ridicat parţial sau total dreptul de administrare, reprezentarea societăţii debitoare în relaţia cu partenerii comerciali, precum şi în relaţia cu autorităţi suverane/suprasuverane etc.). În condiţiile în care, din constrângeri legate de timp sau pentru distanţe mai mari de 200 km, se optează pentru transportul cu avionul, atunci se va deconta un tarif echivalent cu cel al călătoriilor la clasa economică. Cheltuielile de cazare, care se vor limita la condiţii hoteliere de maximum 4 stele, se vor justifica pe baza aceluiaşi decont de deplasare, la care sunt ataşate facturile şi bonurile fiscale. La toate aceste cheltuieli se va adăuga şi diurna legală, aferentă personalului alocat în acest scop. Se vor aplica prevederile alin. (4);

    d) cheltuieli necesare pentru ţinereacontabilităţiisocietăţii debitoare de până la 500 lei, fără TVA, pentru toată perioada derulării procedurii;

    e) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare în condiţiile art. 1161 pot fi şi cheltuieli necesare îndeplinirii obligaţiilor de mediu urgente stabilite de autoritatea competentă în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare (cum ar fi predarea instalaţiilor ce conţin materiale radioactive, substanţe chimice periculoase etc.), şi pentru care nu poate fi asigurată păstrarea în condiţiile de siguranţă cerute de lege, existând un pericol real de poluare a mediului sau de contaminare radioactivă, iar din acest motiv obligaţiile de mediu nu pot fi transmise odată cu imobilul supus valorificării în procedură, precum şi cheltuieli legate de elaborarea documentaţiei tehnice/studii de fezabilitate/rapoarte de mediu/proiecte necesare identificării soluţiilor fezabile pentru îndeplinirea obligaţiilor de mediu şi a costurilor aferente acestor soluţii. Se vor aplica prevederile alin. (4);

    f) cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Standardul de cost pentru decontarea operaţiunilor de verificare, selecţionare, inventariere şi legare este echivalentul a 15 euro/ml, iar pentru depozitare 3 euro/ml/an. Pentru a solicita plata din fondul de lichidare a acestor cheltuieli, practicianul trebuie să facă dovada organizării procedurii de selecţie a ofertantului de servicii de arhivare, inclusiv prin publicarea unui anunţ privind cererea de oferte pe site-ul UNPIR;

    g) onorariile stabilite de judecătorul-sindic pentru curatorii numiţi în acţiunile în anulare sau acţiunile în răspundere formulate de către practicianul în insolvenţăşi expertizele judiciare încuviinţate de judecătorul-sindic din oficiu în acţiunile în anulare sau acţiunile în răspundere până la 1.000 lei în funcţie de durata acţiunilor pentru curatori.

    Indiferent de cuantumul cheltuielilor de procedură stabilite de judecătorul-sindic, prin hotărâre, din fondul de lichidare se vor deconta doar cheltuielile de procedură care respectă tarifele şi standardele de cost aprobate de ARP, ratificate de Congresul UNPIR, prevederile art. 51 din O.U.G. sunt incidente."

"(21) Cheltuielile de procedură trebuie însoţite de documente justificative care atestă efectuarea/prestarea serviciilor de către terţi conform reglementărilor prezentului statut şi procedurii de decontare UNPIR."

(3) Nu sunt decontate din fondul de lichidare următoarele:   a) cheltuielile de transport/cazare [altele decât cele prevăzute la alin. (2)], cheltuielile de funcţionare a sediului profesional, consumabile, abonamente, cotizaţii profesionale, asigurări de răspundere, comisioanele bancare, onorariile de executare şi alte cheltuieli indirecte;   b) expertizele contabile întocmite în situaţia debitorilor fără bunuri, precum şi expertizele întocmite după închiderea procedurii de insolvenţă, în situaţia disjungerii cererii de atragere a răspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau art. 169 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare;   c) evaluările întocmite în situaţia debitorilor în care valoarea bunurilor nu acoperă cheltuielile de procedură

d) onorariile şi cheltuielile cu procedura dispuse prin sentinţă sau încheiere de judecătorul-sindic în situaţia în care cererile de decont sunt înaintate la filială după împlinirea termenului de prescripţie de trei ani, calculat de la data comunicării sentinţei/încheierii prin intermediul Buletinul Procedurilor de Insolvenţă sau conform Codului de procedură civilă."

"(4) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. c) se pot avansa din fondul de lichidare în limitele prevăzute de dispoziţiile statutare în prezentul capitol doar dacă sunt prezentate în rapoartele lunare, aprobate de către judecătorul-sindic. Aceste sume ce se vor avansa pentru acoperirea cheltuielilor de la alin. (2) lit. c) se vor aproba de filiala Uniunii pe raza căreia îşi are sediul debitoarea, pe baza documentelor din care să rezulte că suma urmează să se restituie cu prioritate conform aprobării adunării creditorilor, în condiţiile art. 1161."

 (5) În conformitate cu art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, decontul final al cheltuielilor de procedură efectuate în legătură cu lichidarea unei societăţi comerciale, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se face de către filiala Uniunii pe raza căreia se află sediul debitoarei, pe baza documentelor justificative ataşate cererii de plată depuse de lichidator.  

"(6) CNC va completa procedurile de decontare pentru aplicarea unitară la nivelul Uniunii a dispoziţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e) şi f).

    (7) În scopul bunei gestionări a fondului de lichidare conform destinaţiei prevăzute de art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, CNC poate plafona cheltuielile decontabile lunar din fondul de lichidare de natura celor de la alin. (2) lit. e) şi f). "

 

Anexa (2)

 • Cererea de decont

Anexa nr.3.3 cerere decont

Anexa nr.3.2 declaratie